Privacy Policy & GDPR

Privacy Policy

hÄnglar & Wings AB handles your private information safely. In order to shop the webshop use cookies and these must be allowed to make a purchase.

When you register as a customer, you agree that your name, address, phone number and IP number is saved in the webshop database.

hÄnglar & Wings does NOT provide this information to anyone else, and you can log in and change or delete information at any time. You decide if you want our newsletter or not by logging in with your information and clicking YES or NO to the newsletter.


GDPR-information not yet translated to english. 

 

GDPR - Information om hur vi behandlar personuppgifter 

GDPR är EU:s nya allmänna dataskyddsförordning som träder i kraft den 25 maj 2018.  

Syftet med GDPR är att alla EU-länder ska ha samma dataskyddslagar samt att ge Dig mer kontroll över hur dina uppgifter används.  

Vad är en personuppgift?  

En personuppgift är den information som indirekt eller direkt kan härledas till en fysisk person som är i livet. Tex: Namn, adress, personnummer mm, men även bilder, ljudupptagningar kan vara en personuppgift trots att inga namn nämns.  

Vad är behandling av en personuppgift?  

Behandling av personuppgifter är allt som sker med dessa, vare sig det sker manuellt eller automatiserat. Exempel på en behandling kan vara: Insamling, lagring, registrering, organisering, överföring och radering.  

hÄnglar & Wings AB Integritetspolicy  - gällande från 25 maj 2018
Vi värnar om din personliga integritet och strävar alltid efter att hålla dina personuppgifter skyddade.  
Nedan förklaras hur vi samlar in och använder din information, samt dina rättigheter att ta del av, rätta eller be oss radera dina uppgifter.   

Vem är ansvarig för Personuppgiftsansvarig för de uppgifter vi samlar in?  
hÄnglar & Wings är personuppgiftsansvarig för alla dina personuppgifter som behandlas i och med att du gör en beställning / ett köp hos oss. 

 

1) Vilka personuppgifter behandlar vi och i vilket ändamål (varför)?  

Vi behandlar följande information om dig som kund.  

  • Namn, (om företag även organisationsnummer) 

  • Adress 

  • Telefonnummer och e-post 

  • IP-adress 

  • Köpinformation  (dina beställningar)  

  • Betalningshistorik

  • Kreditupplysning från kreditupplysningsföretag (t.ex. Klarna)

  • Information om ditt konto (inloggning)  

  • Din korrespondens (vid köp eller reklamantionsärenden) 

Vi behandlar dina personuppgifter för att fullgöra våra förpliktelser mot dig som kund vid genomförandet av ett köp, såsom; identifikation och ålderskontroll, fakturering, leverans, reklamation & garanti, kundserviceärenden och support.  Det möjliggör även allmän kundvård och service, samt ge dig relevant information och erbjudanden om nyheter.  

 

2) Laglig grund för att behandla dina personuppgifter  

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna fullgöra våra köpvillkor (avtal) med dig som kund när du genomför ett köp hos oss. 

Det kan även vara en nödvändig behandling för att fullgöra företagets rättsliga förpliktelser enligt lagkrav, domslut eller myndighetsbeslut (tex penningtvättslagen, bokföringslagen, eller regler om produktansvar och produktsäkerhet).  

 

3) Hur länge sparar vi dina uppgifter? 

Vi sparar dina uppgifter till dess att köpet är helt genomfört, dvs inkluderat leverans och betalning. Därefter sparas uppgifterna för en tid om 12 månader efter din senaste beställning hos oss om inte våra rättsliga förpliktelser (så som bokföringslagar mm)  eller våra garantiåtagande kräver att uppgifterna sparas längre.  

Har du ett konto (inloggning) hos hÄnglar & Wings AB sparas dessa uppgifter så länge du själv väljer att ha ett konto hos oss. Notera att uppgifter om tidigare köp inte automatiskt tas bort om du själv väljer att ta bort/avsluta ditt konto. Dessa uppgifter sparas i tid enligt med befintliga bokföringslagar.  

 

4) Sammanställning av vår personuppgiftshantering 

Ändamål 
Kategorier av personuppgifter 
Rättslig grund 
Lagringstid 
För att kunna hantera administrera beställningar / köp.  
Namn, Adress, Telefonnummer, e-post, Personnummer, Betalningshistorik, Kreditupplysning, IP-adress, Kundnummer, Köpinformation, Konto (inloggning)Fullföljande av köpeavtal 
(köpvillkor)  
12 månader efter din senaste beställning hos oss. Upp till 36 månader om garantitiden kräver det. 
För att efterleva företagets rättsliga förpliktelser, såsom bokföringslagen. 
Namn, Adress, Telefonnummer, e-post, Personnummer, Betalningshistorik, Kreditupplysning, IP-adress, Kundnummer, Köpinformation, Konto (inloggning)Rättslig förpliktelse 
Insamlingen av personuppgifter krävs enligt lag.  
Så länge som lagstiftning kräver att företaget lagrar uppgifterna.  
För att hantera kundserviceärenden och support 
Namn, Adress, Telefonnummer, e-post, Personnummer, Betalningshistorik, IP-adress, Kundnummer, Köpinformation, Konto (inloggning), Korrespondens, Uppgifter om köptidpunkt och ev fel/klagomål.Intresseavvägning 
Behandlingen är nödvändig för att tillgodose kundens och företagets intresse i serviceärenden.  
Så länge kundserviceärendet pågår mellan företag och kund.  

 

5) Vilka delar vi dina personuppgifter med?  

För att kunna fullfölja ditt köp kan vi komma att dela dina uppgifter med andra företag.  

Vissa företag agerar som Personuppgiftsbiträden för oss, det innebär att de behandlar informationen för vår räkning och enligt våra instruktioner.  

Exempel: 

A) Logistikföretag och speditörer som ombesörjer allmänna varutransporter 

B) Betalningstjänstleverantörer såsom kortinlösande företag och banker.  

C) IT-tjänster som hanterar drift, support och underhåll av våra IT-lösningar.  

Dina personuppgifter delas endast med Personuppgiftsbiträden där det är förenligt med de ändamål som vi samlat in informationen (tex för att uppfylla våra åtaganden i köpvillkoren). Vi säkerställer att alla Personuppgiftsbiträden kan lämna garantier avseende säkerhet och sekretess. Vi har skriftliga avtal med våra Personuppgiftsbiträden.  

Vissa företag agerar med självständigt Personuppgiftsansvar. Det innebär att det inte är vi som styr informationen som lämnas till företaget och hur den behandlas.  

Exempel:  

A) Logistikföretag och speditörer som ombesörjer allmänna varutransporter. 

B) Betalningstjänstleverantörer såsom kortinlösande företag och banker.  

C) Statliga myndigheter såsom Polis, Skattemyndigheten mm om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller för att upptäcka och förebygga bedrägerier och brott.   

Om dina personuppgifter delas med ett företag som har självständigt personuppgiftsansvar gäller det företagets hantering och policy.  

I övrigt säljs eller ges inte dina uppgifter ut till tredje part utan ditt tillstånd.  

 

 

6) Vad har du för rättigheter till dina personuppgifter?  

Vi ansvarar för att dina personuppgifter behandlas enligt gällande lagstiftning.  

a) Rätt till tillgång. Du har alltid rätt att få ta del av vilka uppgifter vi har lagrade om dig genom ett s.k. registerutdrag. För att informationen ska lämnas ut till rätt person kan vi komma att begära en skriftlig undertecknad ansökan. Du har rätt att erhålla ett registerutdrag om de personuppgifter vi har registrerade om dig, angivande av ändamål, varifrån informationen samlats in samt information om vilken period dina uppgifter lagras.  

b) Rätt till rättelse. Du har rätt att begära att dina uppgifter rättas eller kompletteras ifall dessa är felaktiga eller ofullständiga.  

c) Rätt till radering. Du har rätt att  begära att vi raderar dina personuppgifter om de inte längre är nödvändiga för de ändamål vi samlat in dessa för, eller om personuppgifterna behandlas på ett olagligt sätt. Det kan dock finnas lagkrav (bokförings- och skattelagstiftning, bank- och penningtvättslagstiftning och även konsumenträttslagstiftning) som gör att vi nekar din begäran av omedelbar radering av vissa personuppgifter.  

d) Rätt till begränsning. Du har rätt att begära att vi begränsar användningen av dina personuppgifter. T.ex. om du anser att dina uppgifter är felaktiga och begär rättelse så kan du begära en begränsning av uppgifterna under den tid vi behöver för att kontrollera uppgifternas korrekthet.  

e) Rätt till invändning mot viss typ av behandling. Du har rätt att invända mot all behandling som utförs med stöd av en intresseavvägning, t.ex. direktmarknadsföring. Vi kommer enbart fortsätta med behandlingen om det finns berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen.  

f) Rätt till dataportabilitet. Du har rätt att få dina personuppgifter som du lämnat till oss överförda till en annan personuppgiftsansvarig. En förutsättning för detta är att det kan ske automatiserat och är tekniskt möjligt.  

g) Du har rätt lämna in ett klagomål till Datainspektionen om du anser att ett företag hanterar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt.  

hÄnglar & Wings AB riktar sig inte till barn under 13 år då du måste vara över 18 år för att göra en beställning hos oss. Vi behandlar därför inte personuppgifter på någon under 13 år.  

 

7) Hur skyddas dina personuppgifter?  

Endast de personer som faktiskt behöver behandla dina personuppgifter har tillgång till dom. Dina personuppgifter sparas i en databas som är skyddad mot otillbörlig åtkomst genom behörighetsstyrning och brandväggar. 

 

8) Cookies 

Cookies är en liten textfil bestående av siffror och bokstäver som sparas i din webbläsare eller din enhet. Du kan själv ändra inställningarna för cookies genom att justera inställningarna för cookies i din dator eller enhet. Du kan blockera eller radera cookies. Ha dock i åtanke att vissa funktioner i webshopen kanske inte fungerar ifall du raderar eller blockerar cookies.  

Mer info om cookies: http://cookielagen.se/hantera-cookies/ 

 

9) Ändring av integritetspolicy. 

Den senaste versionen av vår integritetspolicy finns alltid på vår webbplats. Vid uppdateringar kommer vi alltid att meddela detta med rimligt varsel. Vid ändringar som är av avgörande betydelse för behandling av dina personuppgifter kommer du få information om detta via den e-post du (om du angivit någon) har registrerad hos oss.  

 

hÄnglar & Wings AB, S.Rälta Djuravägen 217, 785 50 Djura, 073-837 17 78,  

Org.nr: 559167-5052